Konkursy

Powiatowy Konkurs Matematyczny dla Szkół Podstawowych


CELE KONKURSU

 

 • Popularyzacja matematyki wśród uczniów.
 • rozwijanie zainteresowań matematycznych;
 • rozbudzanie myślenia logicznego;
 • doskonalenie umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych;
 • kształcenie umiejętności współdziałania w grupie.
 • Wyszukiwanie talentów matematycznych.
 • Wspieranie młodzieży uzdolnionej matematycznie
 • Stwarzanie możliwości sprawdzania i prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów.
 • Stwarzanie nauczycielom warunków do twórczej pracy z młodzieżą.
 • Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie podstawy programowej z matematyki. 

 

Regulamin konkursu

 

1. Organizator – Zespół Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów  w Damasławku. Konkurs organizowany pod patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Starosty Wągrowieckiego oraz Wójta Gminy Damasławek

2. Zagadnienia ogólne:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych powiatu wągrowieckiego.
 2. Informacje o konkursie, w tym wyniki etapu powiatowego, będą publikowane na:
 • stronie internetowej starostwa wągrowieckiego,
 • stronie internetowej naszej szkoły, Fanpage'u na FB
 • „Głosie Wągrowieckim”
 

3. Zakres wiedzy i umiejętności - zadania konkursowe będą konstruowane w oparciu o zakres treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i najbardziej popularnych programach nauczania dla klas IV – VIII szkoły podstawowej. Obowiązuje zakres materiału zgodny z  podstawą programową dla danej klasy.

4.  Organizacja konkursu:

 1. konkurs przeprowadzany jest  w 5 kategoriach wiekowych (w roku 2018 – w czterech kategoriach) – klasy IV, V, VI, VII, VIII
 2. konkurs odbywać się będzie co roku w ostatnią sobotę maja.
 3. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:

etap I - szkolny:

 • W etapie szkolnym mogą brać udział wszyscy uczniowie z klas IV – VIII danej szkoły podstawowej.
 • Eliminacje przygotowują i przeprowadzają Szkolne Komisje Konkursowe, powołane przez dyrektorów szkół.
 • Zadania przygotowuje nauczyciel powołany przez Szkolną Komisję  Konkursową                      
 • Konkurs szkolny należy przeprowadzić we  wszystkich szkołach biorących udział w Powiatowym Konkursie Matematycznym do  końca marca danego roku. 
 • Na rozwiązanie zadań zawartych w teście należy przeznaczyć - 45 minut.
 • W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora i własnego brudnopisu.
 • Komisje dokonują kwalifikacji zwycięzców (po dwoje uczniów z klasy IV, V, VI, VII, VIII) i zgłaszają ich do etapu powiatowego.
 • Koordynatorzy konkursów szkolnych zobowiązani są przesłać zgłoszenia uczniów do etapu powiatowego organizatorowi - ZSP w Damasławku do  końca  kwietnia danego roku

 

etap II - powiatowy:

 

 • Przeprowadzony zostanie przez  w ostatnią sobotę maja  o godz. 900 w Zespole Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku.
 • etap powiatowy zostanie przeprowadzony z udziałem Powiatowej Komisji Konkursowej w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele obecni podczas konkursu
 • Organizatorzy zobowiązują się do wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do końca lutego danego roku szkolnego.
 • Kryterium kwalifikacji do  etapu powiatowego jest najwyższa liczba punktów uzyskanych w poprzednim etapie   w poszczególnych grupach wiekowych (z danej szkoły może zakwalifikować się tylko po dwoje uczniów z każdej grupy wiekowej bez względu na ilość równorzędnych oddziałów) oraz zgłoszenie uczniów przez szkołę do udziału w etapie powiatowym
 • Uczniowie rozwiązują 4 zadania otwarte i 10 zamkniętych w swojej kategorii wiekowej
 • Na rozwiązanie zadań zawartych w teście przeznaczone będzie 90 min od momentu rozpoczęcia pracy przez uczniów.
 • W czasie trwania konkursu uczniowie nie mogą korzystać z kalkulatora i własnego brudnopisu. Uczniowie mogą korzystać tylko z opieczętowanych brudnopisów.
 • Dla wszystkich uczestników konkursu na etapie powiatowym przewidziany jest  poczęstunek po zakończeniu części pisemnej.
 • Wręczenie dyplomów i nagród II etapu odbędzie się w dniu konkursu po zakończeniu sprawdzania prac przez Powiatową  Komisję Konkursową (około godziny1230).

 

5. Zgłoszenie udziału w konkursie:

Warunkiem koniecznym przystąpienia szkoły do Powiatowego Konkursu Matematycznego  jest:

 1. Przeprowadzenie konkursu szkolnego najpóźniej do końca marca br.
 2. Przesłanie (pocztą tradycyjną na adres szkoły, faxu, za pomocą formularza internetowego) lub osobiste dostarczenie:
 3. zgłoszenia udziału szkoły w konkursie do Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku, w ściśle ustalonym terminie,  (do końca kwietnia br.)
 4. Brak zgłoszenia szkoły lub nieterminowe zgłoszenie uniemożliwia udział  uczniów w konkursie powiatowym.

 

6. Koszty Konkursu:

 • Organizatorzy nie pokrywają kosztów przeprowadzenia konkursu na etapie szkolnym. Na tym etapie organizatorzy pozyskują sponsorów we własnym zakresie.
 • Nie są  również zwracane koszty dojazdu uczniów i nauczycieli w II etapie konkursu.
 • Kontakt:  wszelkie dodatkowe informacje o konkursie udzielają nauczyciele matematyki Zespołu Szkół Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damasławku tel/fax szkoły nr (67) 2613-039 lub e-mail: i.sierszulskaeliasz@zspdam.edu.pl , m.kuberacka@zspdam.edu.pl, a.pietras@zspdam.edu.pl

 

7. Nagrody

     Laureatami Konkursu są uczniowie, którzy uzyskają największą liczbę punktów w II etapie Konkursu. Otrzymają Oni tytuły: Mistrz Matematyki Powiatu Wągrowieckiego odpowiednio klas IV, V  itd. I Wicemistrz Matematyki Powiatu Wągrowieckiego klasy IV, V itd i II Wicemistrz Matematyki Powiatu Wągrowieckiego klasy IV, V itd. Pozostali uczestnicy II etapu Konkursu będą jego finalistami.

Laureaci i finaliści Powiatowego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych otrzymają dyplomy i nagrody ufundowane przez Organizatorów Konkursu oraz sponsorów między innymi : Starostwo Powiatowe.

 

8. Proponowana literatura:

 • Podręczniki nauczania matematyki dla szkoły podstawowej
 • K. Gałązka, Metrem, żaglowcem i na chmurze, czyli matematyczne podróże, WSiP, Warszawa.
 • A. Bazylik, J. Chodnicki i inni, Zadania dla klasy 6, WSiP, Warszawa.
 • J. Janowicz, Konkursy matematyczne w szkole podstawowej, GWO
 • T. Gardiner, Matematyczne potyczki, Nowa Era, Warszawa.
 • A. Rybak, Matematyka w zastosowaniach, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk.
 • K. Russell, P. Carter, Łamigłówki rysunkowe, GWO, Gdańsk.
 • K. Russell, P. Carter, Łamigłówki liczbowe, GWO, Gdańsk.
 • Z. Bobiński, P. Jarek i inni, Matematyka z wesołym Kangurem, wydawnictwo „Aksjomat”, Toruń.
 • P. Żurek, P. Jędrzejewicz, Zbiór zadań dla kółek matematycznych, GWO

 

 

FORMULARZ INTERNETOWY ZGŁOSZENIA SZKOŁY W ETAPIE POWIATOWYM --> KLIKNIJ TUTAJ